دستگاه لیزر آذین آنمونی

دستگاه لیزر آذین آنمونی ( Anemone centred ) : به دسته کم مالامال شباهت داراست و تفاوت آن در دستگاه لیزر چه های میانی است که کشیده و لوله ای است و وضعیت برجسته و بالشتک مانند دارااست . دستگاه لیزر چه های لوله ای ( مرکزی ) آن می تواند هم رنگ یا این که دارنده رنگی مختلف از دستگاه لیزر چه های کناری باشد .

داوودی آنمونی

داوودی آنمونی

3 . دستگاه لیزر آذین منگوله ای ( Pompon ) : تماما لبریز لبریز بوده و حالتی کروی و توپی صورت داشته که بجهت دستگاه لیزر های کناری کوتاه و یکنواخت آن میباشد . صورت آن از قرینه ای کامل برخوردار بوده و مرکز دستگاه لیزر دیده نمیشوند . این دستگاه لیزر آذین در سه میزان قابل رؤیت است .

داوودی منگوله ای
داوودی منگوله ای

تکمه های کوچک که قطر آن cm4 یا قدری کمتر است .

میانگین که قطر آن cm4 – 6 است .

بزرگ که قطر آن cm6 – 10 است .

4 . دستگاه لیزر آذین تزئینی ( دستگاه لیزر دهی در فصل بهار و تابستان/ ۵ دستگاه لیزر برگ ) : مشابه گونه منگوله ای است چون در مبنا از دستگاه لیزر های شعاعی تشکیل‌شده شده است البته سطر های بیرونی طویل تر از دستگاه لیزر های میانی می‌باشند و شکلی مسطح و غیر متقارن به دستگاه لیزر عرضه میکنند . این دستگاه لیزر ها در اندازه های متوسط و تبارک دیده میشوند .

داوودی
داوودی

5 . گونه دستگاه لیزر درشت : در این باره قطر دستگاه لیزر ها حتی اضافه از 10 سانتی متر بوده و به اشـکال گوناگـون طبقه بندی میگردند . دستگاه لیزر های مرکزی در اکثر زمان ها فرم ها چندان صریح نمیباشد . انواع مختلف آن شامل موردها تحت است :

Incurved : دستگاه لیزر ها تماما پر مالامال و کروی صورت می باشند و دستگاه لیزر های کناری نیز اندازه دستگاه لیزر های مرکزی می‌باشند و به سمت بالا و درون خم می گردند .

داوودی دستگاه لیزر درشت
داوودی دستگاه لیزر درشت

Fully Reflexed : دستگاه لیزر ها به طور کامل لبریز پر و کروی صورت بوده , دستگاه لیزر چه های شعاعی از تاج هر دستگاه لیزر گشوده شده و در سوی پایین و داخل خم شده و با ساقه تماس می‌یابند .


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *